foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Białogardzie

pedagog1

W szkole funkcję pedagoga szkolnego
pełni mgr Anna Brożek

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PEDAGOGA SZKOLNEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana PAWŁA II

W BIAŁOGARDZIE

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

 • określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom,

 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktycznego w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

 • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki szkoły,

 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,

 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

 • bieżąca analiza sytuacji wychowawczej w szkole oraz systematyczne przekazywanie informacji na ten temat radzie pedagogicznej,

 • kontrola spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego,

 • stała współpraca z wychowawcami klas,

 • odpowiadanie za odpowiedni poziom pracy opiekuńczej i wychowawczej,

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.

 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

 

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

 

 

DZIEŃ

GODZINY

PONIEDZIAŁEK

8.00-11.35

WTOREK

8.00-11.30 

ŚRODA

9.40-11.35

CZWARTEK

 

PIĄTEK

9.50-10.50

 

Sieć pomocy ofiarom przestępstw

Zegar

Copyright © 2022 Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Białogardzie Rights Reserved.